028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Công ty phủ bóng sàn vinyl, khách hàng công ty OIA Global Quận 1

Công việc đã thực hiện