028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Đào tạo – mẹo vặt gia đình


Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ: Đào tạo người giúp việc – mẹo vặt gia đình

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn cách tra cứu sử dụng sách mẹo vặt gia đình
  • Hướng dẫn các lưu ý áp dụng mẹo vặt gia đình vào điều kiện thực tế
  • Hướng dẫn thử nghiệm các mẹo vặt gia đình trong sách
Facebook Comments
Đào tạo – mẹo vặt gia đình
Rate this post