028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy nhiệt điện Bình Thuânt

Công việc đã thực hiện