028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy nhiệt điện Bình Thuânt

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh xưởng
  • Vệ sinh kính mặt ngoài nhà xưởng
  • Tổng vệ sinh văn phòng làm việc
Dịch vụ tổng vệ sinh nhà máy nhiệt điện Bình Thuận
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT