08.66.830.930 - 08.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng định kỳ khách hàng công ty Rohto Việt Nam

Công việc đã thực hiện