028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Đào tạo – lau sàn nhà

Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc theo giờ: đào tạo người giúp việc – lau sàn nhà

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn quét nhà
  • Hướng dẫn lau nhà
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất lau nhà